Algemene voorwaarden

I. DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

AV : de onderhavige algemene leverings- en betalingsvoorwaarden;

Overeenkomst : iedere onder II.1 bedoelde overeenkomst;

Opdrachtnemer : Superclassics

Opdrachtgever : ieder die met de Superclassics een overeenkomst als bedoeld onder II.1 sluit, of daarover in onderhandeling is;

Zaken: al hetgeen door opdrachtnemer krachtens overeenkomst aan opdrachtgever wordt geleverd en/of ter beschikking wordt gesteld;

Dagen : alle kalenderdagen;

Reclames : alle grieven van de opdrachtgever over kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde zaken, inclusief tijdigheid.

II. TOEPASSELIJKHEID

1. Deze AV zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden aangegaan door de opdrachtnemer en op alle uit die overeenkomsten voortvloeiende verbintenissen voor alle partijen of op die overeenkomsten voortbouwende nieuwe overeenkomsten van welke aard ook, die laatste voor zover deze AV met die overeenkomsten verenigbaar zijn.

2. Tevens zijn deze AV van toepassing op alle offertes die de opdrachtnemer uitbrengt voor het aangaan der overeenkomsten. Indien de opdrachtgever, die een in II.1 bedoelde overeenkomst met opdrachtnemer sluit, algemene voorwaarden heeft die op de te sluiten overeenkomsten van toepassing zouden kunnen zijn, dan prevaleren de AV van opdrachtnemer, ook indien de voor waarden van de opdrachtgever een soortgelijke prevalentiebepaling bevatten.

3. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat de AV van opdrachtnemer van toepassing zijn. Van deze AV en het gestelde in II.1 en II.2 kan slechts bij schriftelijke door beide partijen getekende overeenkomst worden afgeweken. Indien in zo’n geval op één of meer punten van deze AV wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen daarvan onverkort van kracht. Indien door de opdrachtgever algemene voorwaarden worden gehanteerd, zijn deze niet van toepassing op de overeenkomst met opdrachtnemer.

III. TOTSTANDKOMING EN INHOUD VAN OVEREENKOMSTEN

Alle offertes en aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend. Overeenkomsten komen tot stand zodra de opdrachtnemer een door de opdrachtgever gegeven opdracht heeft aanvaard. Deze overeenkomsten worden door opdrachtnemer via brief, fax of e-mail schriftelijk bevestigd.

IV. VOORBEHOUD

Superclassics behoudt zich het recht voor:

1. Tekst en vorm van alle advertenties die voor plaatsing worden aangeboden naar redelijkheid en billijkheid te wijzigen;

2. Zonder opgave van redenen advertentie-opdrachten te weigeren dan wel te annuleren.

V. PLAATSING

1. Advertentiemateriaal dient minimaal 7 werkdagen voor de aanvang van de plaatsing bij Superclassics aanwezig te zijn. Dit materiaal dient digitaal te worden aangeleverd.

2. Indien door Superclassics het aangeleverde materiaal gedigitaliseerd en/of moet worden aangepast, dan worden de kosten daarvan aan opdrachtgever in rekening gebracht.

VI. RECLAME

Reclames over de kwaliteit en toepasbaarheid van de geleverde zaken dienen binnen 8 dagen na levering der zaken schriftelijk bij de opdrachtnemer te worden ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever al zijn aanspraken op de opdrachtnemer verliest.

VI. BETALING

1. Alle betalingen die krachtens deze AV aan opdrachtnemer dienen te worden gedaan, moeten binnen 14 dagen na factuurdatum zonder enige verrekening uit welke hoofde dan ook, kosteloos op het kantoor van opdrachtnemer of door bijschrijving op diens bank- of girorekening geschieden in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders is overeengekomen.

2. Indien de opdrachtgever niet binnen de termijn genoemd in VI.1 volledig aan zijn betalingsverplichting voldoet, is deze in gebreke, zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.

3. Zodra de opdrachtgever ten aanzien van zijn betalingsverplichtingen in gebreke is, is deze gehouden aan de opdrachtnemer de wettelijke rente -een gedeelte van een maand wordt als een hele maand gerekend- over het totale opeisbare bedrag te betalen, zonder dat de opdrachtnemer nog uitdrukkelijk op die rentevergoeding aanspraak behoeft te maken.

4. De opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd van opdrachtgever te verlangen dat deze een bankgarantie afgeeft ter zake van hetgeen hij aan de opdrachtnemer verschuldigd is.

5. Indien de opdrachtnemer tot het nemen van incassomaatregelen is gedwongen, is op drachtgever -onverminderd het gestelde in VI.3 en VI.6- gehouden de door opdrachtnemer te maken interne kosten te vergoeden. De opdrachtnemer wordt geacht tot het nemen van incassomaatregelen te zijn gedwongen, indien de opdrachtgever meer dan 14 dagen ten aanzien van zijn betalingsverplichting jegens opdrachtnemer in gebreke is. Interne kosten van opdrachtnemer worden op 15% van het factuurbedrag, daarbij krachtens punt VI.3 verschuldigd geworden bedrag, niet meegerekend.

Partijen verbinden zich geen matiging of verhoging van deze interne kosten in rechte te zullen vorderen.

6. Indien de opdrachtnemer een uit een overeenkomst voortvloeiende vordering ter incasso uit handen moet geven, komen alle aan de inning van die vordering verbonden gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten worden wat hun omvang betreft bepaald door de met de inning belaste advocaat en/of deurwaarder en/of incassobureau van de opdrachtnemer. Hun declaraties zijn bindend. Partijen verbinden zich geen matiging of verhoging van deze kosten in rechte te zullen vorderen.

7. De opdrachtnemer is gerechtigd alle verbintenissen, welke hij uit welke hoofde ook jegens opdrachtgever op zich heeft genomen, op te schorten, indien en zolang deze enige opeisbare vordering, hoegenaamd ook, jegens de opdrachtnemer niet nakomt, mits tussen de verbintenis en de verplichting voldoende samenhang bestaat. Indien de opdrachtgever meer dan 30 dagen in verzuim is, is de opdrachtnemer gerechtigd iedere overeenkomst te ontbinden, zonder dat de opdrachtgever aanspraak op schadevergoeding jegens opdrachtnemer heeft, doch onverminderd het recht van de opdrachtnemer op volledige schadevergoeding door de opdrachtgever voor iedere ontbonden overeenkomst.

VII. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

1. De opdrachtnemer is tot geen verdergaande schadevergoeding jegens opdrachtgever of derden gehouden dan maximaal 25% van het bedrag van de opdracht. Met name is de opdrachtnemer niet gehouden tot vergoeding van directe of indirecte schade, waaronder gevolgschade en bedrijfsschade die door ondeugdelijkheid van door hem geleverde zaken of verstrekte adviezen wordt veroorzaakt. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk jegens opdrachtgever of derden voor schade veroorzaakt door opzet, schuld of nalatigheid van degene van wie hij zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient, in wiens dienst dezen ook staan. Ook is de opdrachtnemer niet aansprakelijk jegens opdrachtgever of derden voor schade veroorzaakt door de opdrachtnemer gebruikte hulpmiddelen. Een en ander behoudens voor zover de wet de verplichting tot schadevergoeding bij opdrachtnemer legt en behoudens die gevallen waarin sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van opdrachtnemer.

2. Ook indien de overeenkomst waarop deze AV van toepassing zijn wordt ontbonden of ontbonden verklaard, blijft dit artikel VII betreffende de aansprakelijkheidsbeperking en de vrijwaring onverminderd van toepassing.

VIII. TOEPASSELIJK RECHT

Op alle overeenkomsten of daaruit voortvloeiende overeenkomsten van de opdracht nemer met de opdrachtgever en deze AV, is het Duitse recht van toepassing.

IX. BEVOEGDE RECHTER

De absoluut bevoegde rechter in het arrondissement waarin de opdrachtnemer is gevestigd, is bij uitsluiting bevoegd de geschillen die uit de tussen opdrachtnemer en opdrachtgever gesloten overeenkomsten voortvloeien te berechten, tenzij opdrachtnemer er de voorkeur aan geeft de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever te kiezen.

X. BEWIJS

Ten aanzien van de geldelijke omvang van de wederkerige verplichtingen uit met de opdracht nemer gesloten overeenkomsten voortvloeiende, zijn behoudens tegenbewijs, de administratieve gegevens van opdrachtnemer beslissend.

XI. INWERKINGTREDING

Deze AV zijn van kracht met ingang van 1 januari 2013.